آخرین اخبار مدارس


26 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

01 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

29 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

28 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

22 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

22 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

21 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

18 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

08 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

01 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دین و زندگی خیلی سبز

محمد کشوری

علمی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زبان انگلیسی کنکور

شهاب اناری

علمی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زبان انگلیسی کنکور

شهاب اناری-قریشی

علمی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

گاج میکرو طبقه بندی

نادری نژاد

علمی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زبان انگلیسی جامع کنکور

شهاب اناری-حمزه عظیمی

علمی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زبان انگلیسی 7

شهاب اناری

علمی

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)