آخرین اخبار مدارس


8 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

30 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

21 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

17 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

10 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زبان انگلیسی کنکور

شهاب اناری-قریشی

علمی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زبان انگلیسی 7

شهاب اناری

علمی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دین و زندگی خیلی سبز

محمد کشوری

علمی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زبان انگلیسی جامع کنکور

شهاب اناری-حمزه عظیمی

علمی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زبان انگلیسی کنکور

شهاب اناری

علمی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

گاج میکرو طبقه بندی

نادری نژاد

علمی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تیم بسکتبال

مسابقه: مسابقات بسکتبال

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تیم والیبال دبیرستان

مسابقه: والیبال

رتبه: چهارم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تیم دو میدانی دبیرستان

مسابقه: دو میدانی

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه گمار

1380/12/08