مدارس تحت پوشش پرتال جامع مدارس

آمار مدارس پرتال جامع مدارس
مدرسه خوب96171

دانش آموزان فعال

مدرسه خوب15063

کارمندان فعال

مدرسه خوب758

مدارس فعال

مدرسه خوب180

شهرهای فعال