مدارس تحت پوشش پرتال جامع مدارس

آمار مدارس پرتال جامع مدارس
مدرسه خوب119387

دانش آموزان فعال

مدرسه خوب14267

کارمندان فعال

مدرسه خوب786

مدارس فعال

مدرسه خوب175

شهرهای فعال