آخرین اخبار مدارس


01 شهریوردبیرستان دوره دوم دخترانه

01 مرداددبیرستان دوره دوم دخترانه

27 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه

21 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه

16 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه

11 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه

10 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه

10 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه

10 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه

زبان انگلیسی جامع کنکور

شهاب اناری-حمزه عظیمی

علمی

دبیرستان دوره دوم دخترانه

زبان انگلیسی کنکور

شهاب اناری

علمی

دبیرستان دوره دوم دخترانه

زبان انگلیسی کنکور

شهاب اناری-قریشی

علمی

دبیرستان دوره دوم دخترانه

زبان انگلیسی 7

شهاب اناری

علمی

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دین و زندگی خیلی سبز

محمد کشوری

علمی

دبیرستان دوره دوم دخترانه

گاج میکرو طبقه بندی

نادری نژاد

علمی

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه

اميررضا علي قارداشي

1387/07/22

دبستان پسرانه

متين كريم پور

1388/07/18

دبیرستان دوره دوم دخترانه

راحيل ظاهري

1381/07/20

دبیرستان دوره دوم دخترانه

مريم تركاشوند

1380/07/19