آخرین اخبار مدارس


19 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

13 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

07 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

30 دیدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

22 دیدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

05 دیدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

01 دیدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

28 آذردبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زبان انگلیسی کنکور

شهاب اناری

علمی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زبان انگلیسی کنکور

شهاب اناری-قریشی

علمی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زبان انگلیسی جامع کنکور

شهاب اناری-حمزه عظیمی

علمی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زبان انگلیسی 7

شهاب اناری

علمی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دین و زندگی خیلی سبز

محمد کشوری

علمی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

گاج میکرو طبقه بندی

نادری نژاد

علمی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه فتحی

مسابقه: تک نوازی (دف)

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا رجب پور

مسابقه: نقاشی کاریکاتور

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سرور سوری

مسابقه: تک نوازی (گیتار)

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مریم نجفی . سحر کلهر . مریم کشاورز. راحیل ظاهری

مسابقه: بسکتبال

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

گیتا الوندی.مهسا بصیری. دنیا احمدوند.ابوالقاسمی

مسابقه: تئاتر

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا چهاردولی

مسابقه: تک نوازی (گیتار)

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تیم والیبال دبیرستان

مسابقه: مسابقات والیبال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نرگس آراسته

مسابقه: نقاشی آبرنگ

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مریم مالمیر (حسین)

مسابقه: قرائت قرآن

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مبينا مالمير

1382/01/23

دبستان پسرانه سما

محمدمهدي سوري

1387/01/26

دبستان پسرانه سما

كوروش شاه محمدي

1389/01/23

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا رجب پور

1381/01/29

دبستان پسرانه سما

پارسا موميوند

1388/01/30

دبستان پسرانه سما

كيان زارعي

1388/01/24

دبستان پسرانه سما

اميرعلي شاهرخي

1387/01/28